Flag Counter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อตกลงในการใช้ห้องสนทนา
1. ขอความร่วมมือใช้วาจาสุภาพหรือห้ามการกระทำอันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทโดยตรง หรือทางอ้อม และไม่ใช้ห้องสนทนานี้ก่อให้เกิดความรำคาญ เช่น การขายของ การโพสจนก่อความรำคาญ
2. ขอความร่วมมือในเรื่องการกล่าวถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการเมืองเพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยก ห้องสนทนาของเราเป็นสื่อกลางเพื่อให้บุคคลที่สนใจในงานศิลปะของเรา ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยน และนอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องราวของล้านนาได้ด้วย